เกี่ยวกับเรา

CBLTool คือ เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบ Creativity-based Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยห้องเรียนแห่งอนาคต j-sharp future classroom (ดูรายละเอียด) ซึ่ง จะทำให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในทันที ระหว่างการเรียนการสอน

CBLTool เป็นการวิจัยโดยภาคเอกชน โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้สอนได้ปรับเปลี่ยน รูปแบบการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับการเรียน การสอน